Mekan & Lezzet Rehberi

ifremi Unuttum
Yeni Kayt

MEKAN KATEGOR


E-BLTEN

 

GURME ANKET

Sizce Mersin in En yi Ciercisi Hangisi?
Cierci Apo
Cierci Bahattin
Cierci Yakup
Cierci Hakan
Arkada Cier
Sonular

Kullanm Koullar

www.mersingurme.com web sitesi,  kullanclarn herhangi bir ücret karl olmakszn bilgilendirmeyi hedefleyen elektronik bir rehberdir. Her hizmette olabilecei gibi, bu web sitelerindeki bilgiler de zamanla geçerliliini kaybedebilir. www.mersingurme.com web sitesindeki hiçbir ey bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluturmamaldr. Kendinizin veya bebeinizin ya da ailenizdeki veya çevrenizdeki dier bireylerin salk durumu ile ilgili her konuda lütfen doktorunuza dannz. Bu siteyi kullanmaya baladnz andan itibaren aada yazl tüm hususlar tamamen anlam ve kabul etmi saylrsnz.

 

 

www.mersingurme.com içeriindeki bilgilerin doruluk ve güvenilirliini; kullanclarn ihtiyaçlarn karlayacan, bölünmeyeceini, süresinde, güvenli ve hatasz olacan garanti etmez. çerik bilgilerinin kullanlmasndan doan dolaysz veya dolayl zararlardan sorumlu deildir. 
www.mersingurme.com ‘un veya herhangi bir parçasnn kopyalanmas, satlmas veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktr.


 
www.mersingurme.com dier internet sitelerine balantlar, bilgiler ve yönlendiriciler salamaktadr. Bu balantlar, link verilen sitelerin denetlendiini göstermez. Balant verilen sitelerdeki malzemeler "olduu gibi" salanmakta ve açk ya da dolayl hiç bir garanti verilmemektedir. www.mersingurme.com bu sitelerdeki malzemelerin kullanm ya da kullanm sonuçlar, doruluu, kesinlii, güvenilirlii, zamannda olduu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.

 

1) Sözleme Konusu:  bu sözleme konusu; Internet üzerinden hizmet veren mersingurme.com üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma artlar, taraflarn hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

2) Sözleme Kapsam:  bu sözlemenin kapsam, ürün içerisinde yer alan kullanma, üyelie ve hizmetlere ilikin KUZEY DANIMANLIK LTD. tarafndan hazrlanm olan uyar, yaz ve açklama gibi beyanlardr. Üye, ibu sözleme hükümlerini kabul etmekle, ürün içerisinde bulunan kullanma, üyelie ve hizmetlere ilikin KUZEY DANIMANLIK tarafndan açklanan her türlü beyan kabul etmi olmakla birlikte üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilmi olan her türlü hususa uygun olarak davranacan kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3) Sözleme Taraflar:  bu sözlemenin kapsam, site içerisinde yer alan kullanma, üyelie ve hizmetlere ilikin KUZEY DANIMANLIK tarafndan hazrlanm olan uyar, yaz ve açklama gibi beyanlardr. bu sözleme, ürün sahibi ve iletmecisi olan; “KUZEY DANIMANLIK LTD T.” ile “siteye üye olan kii/kurum” arasnda yaplan, üye kayd gerçekleirken onayland takdirde akdedilip karlkl olarak yürürlüe girmitir.

 

4) Sözleme Tanmlamalar: * Site sahibi ve iletmecisi olan; KUZEY DANIMANLIK LTD T; bundan böyle “KUZEY” olarak adlandrlacaktr. * MERSNGURME.COM sitesinde “Kayt Ol” butonuna basarak üye olma ilemini tamamlam olan kii; bundan böyle “Üye” olarak adlandrlacaktr. * mersingurme.com sitesine kaytl tüm üyelerin, kendisinin verdii bilgilerle ve ekledii fotoraflarla oluturulan dier üyeler tarafndan görüntülenebilen üyeye özel tantm sayfas; bundan böyle “Müteri Profili” olarak adlandrlacaktr. * mersingurme.com sitesine kaytl mekanlarn, yetkilisi tarafndan oluturulan, mekan tarafndan verilen bilgilerle ve ekledii fotoraflarla oluturulan dier üyeler tarafndan görüntülenebilen mekana özel tantm sayfas; bundan böyle “Mekan Profili” olarak adlandrlacaktr.

 

5) Yasal Hak ve Hükümlülükler:  bu sözleme bulunan, yasal hak ve hükümlülükler; Üyelerin yasal hak ve yükümlülükleri ve Kuzey’in hak ve hükümlülükleri olmakla birlikte iki maddeden olumaktadr.

 

a) Üyelerin Yasal Hak ve Hükümlülükleri: Siteye müteri profili ile üye olabilmek için, kiinin T.C. yasalarna göre 18 yan doldurmu ve kanunen reit saylmas ve ibu sözleme hükümleri gereince, daha önceden üyelii iptal edilmemi, kullanc ad olarak ticari bir unvan ya da ahlaka aykr bir rumuz seçilmemi olmas gerekmektedir. Reit olmayan, üyelii daha önce iptal edilmi olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvan yada ahlaka aykr rumuz seçmi olan kiilerin üyelik kayt ilemlerini tamamlam olmalar ve ibu sözlemeyi onaylamalar, üyelik sonucunu dourmayacaktr.

 

Üye, üyelik aamasnda ilgili internet sayfas araclyla belirttii ve "Ay, Gün, Yl" dan oluan doum tarihi ile reit olduunu beyan etmi olur. Reit olmad, üyeliinin daha önce iptal edilmi olduu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvan ya da ahlaka aykr bir rumuz seçmi olduu tespit edilen üyenin üyelii iptal edilir.

 

Üye, üyelii süresince, sitelerin hizmetlerinden faydalanrken ve sitelerdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir ilemi yerine getirirken ibu sözleme içerisinde yer alan tüm artlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceini, ibu sözleme ile belirlenen tüm art ve kurallar anladn ve onayladn kabul eder. Siteye mekan profili ile üye olabilmek için, kurumun tüzel bir kiilie sahip olmas, KUZEY tarafndan sisteme davet edilmesi ve üyeliinin onaylanmas gerekmektedir.

 

stendii takdirde mekan kaytl olduu vergi dairesini ve vergi numarasn Kuzey Danmanlk’a bildirmek zorundadr. Aksi takdirde üyeliini koulsuz iptal etme hakk Kuzey’e aittir. Mekan Profili ile üye olan kullanclarn, mekanlarna ait girdikleri bilgilerin doruluu ve açkl kurum kontrolündedir. Hüsnüniyete binaen Kuzey tarafndan verilen asistanlklar da tamamen bilgiler kurumun kendisinden veya kurumun resmi web sitesinden alnacak olup, verilen asistanlk sonucu girilen bilgilerin kontrolü ve deiiklik talebi 3 i günü içinde yazl ya da e-posta halinde bildirilmedii takdirde kurumun sorumluluunda saylacaktr.

 

Üye, Kuzey’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereince, resmi makamlara açklama yapmakla yükümlü olduu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, üyelere ait gizli, özel ve/veya ticari bilgileri resmi makamlara açklamaya yetkili olacan ve bu sebeple Kuzey’den her ne nam altnda olursa olsun tazminat talep edilemeyeceini kabul eder. Üyelerin, site araclyla Kuzey tarafndan sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacyla kullandklar sisteme eriim araçlarnn (kullanc ismi, ifre v.b) güvenlii, saklanmas, üçüncü kiilerin bilgisinden uzak tutulmas, kullanlmas durumlaryla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluundadr.

 

Üyelerin, sisteme giri araçlarnn güvenlii, saklanmas, üçüncü kiilerin bilgisinden uzak tutulmas, kullanlmas gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarndan dolay üyelerin ve/veya üçüncü kiilerin urad veya urayabilecei zararlardan Kuzey’in dorudan veya dolayl yoldan herhangi bir sorumluluu yoktur. Üyeler sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafndan salanan bilgilerin ve içeriklerin doru ve hukuka uygun olduunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

Kuzey, üyeler tarafndan sitelere iletilen veya üye profillerinin oluturulmasnda ve deitirilmesinde kendileri tarafndan yüklenen, deitirilen ve salanan bilgilerin ve içeriklerin doruluunu aratrma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doru, ibu sözlemenin hükümlerine ve hukuka uygun olduunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmad gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanl veya hatal olmasndan ve/veya bu içerikler araclyla dier internet sitelerine yaplan yönlendirmelerden dolay ortaya çkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

Üye tarafndan oluturulan müteri profili hemen; mekan profilleri de, Kuzey tarafndan onaylandktan sonra sitelerde görüntülenir. Üye profilinde bulunan e-posta adresi dndaki bilgiler, sitelerin dier tüm üyeleri tarafndan görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliin iptal edilmesi ile son verilir.

 

Üyeler, Kuzey’in yazl onay olmadan ibu sözlemeyi veya bu sözlemenin kapsamndaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini ksmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kiiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden baka kiilerin kullanmna açlamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanmlar sonucu üçüncü kiilerin uradklar veya urayabilecekleri zararlardan dolay Kuzey dorudan ve/veya dolayl olarak hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz.

 

Üyeliini bakasna kullandrtt veya devrettii tespit edilen üyenin üyelii iptal edilir. Üyelerin, kendi aralarnda siteler araclyla yaptklar özel mesajlamalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptklar her ilem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye dier üyelere, reklam ya da ticari amaçlar tayan mesajlar gönderemez, dier üyeleri bir baka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlama hakk kstlanabilir ya da üyelii iptal edilebilir.

 

Üyenin yapt ilemlerin, toplam Kuzey’in belirledii ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdii saydan fazla ise, mesajlar en eski tarihten balanarak silinebilir. Üye sitelere Kuzey’in belirledii ve sitelerin ilgili yerinde bildirdii süre boyunca giri yapmadysa (log-in olmadysa) tüm ilemleri silinebilir. Her üye, Kuzey ve/veya baka bir üçüncü ahsn ayni veya ahsi haklarna, malvarlna tecavüz tekil edecek nitelikteki siteler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve iitsel imgeleri, video klipleri, dosyalar, veritabanlar, kataloglar ve listeleri çoaltmayacan, kopyalamayacan, datmayacan, ilemeyeceini, gerek bu eylemleri ile gerekse de baka yollarla Kuzey ile dorudan ve/veya dolayl olarak rekabete girmeyeceini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Üyelerin ibu sözleme hükümlerine ve hukuka aykr olarak gerçekletirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kiilerin uradklar veya urayabilecekleri zararlardan dolay Kuzey dorudan ve/veya dolayl olarak hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz. Üye, gurme@mersingurme.com adresine mesaj yollayarak üyeliini iptal edebilir. Üyeliin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kulland rumuz dier üyeler tarafndan seçilip kullanlabilir hale gelebilir. Üye, siteler araclyla dier üyelere gönderdii özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarna aykr ifadeler kullanmayacan kabul ve taahhüt eder.

 

Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin ikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya ikayet sonrasnda yaplan incelemede gerekli görüldüü takdirde üyenin profili yayndan kaldrlabilir, mesajlama hakk kstlanabilir bütünüyle engellenebilir veya üyelii tamamen iptal edilebilir.

 

b) Kuzey’in Yasal Hak ve Hükümlülükleri:Kuzey, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman deitirebilme hakkna sahiptir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kiilerin eriimine kapatabilme ve silme hakkn sakl tutmaktadr.

 

Kuzey bu hakkn hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Kuzey’in talep ettii deiiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadrlar. Kuzey tarafndan talep edilen deiiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüü takdirde bizzat Kuzey tarafndan yapabilir.

 

Kuzey tarafndan talep edilen deiiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafndan zamannda yerine getirilmemesi sebebiyle doan veya doabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir. Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vastasyla eriilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vastasyla eriilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunlarn içerii hakknda Kuzey’in herhangi bir sorumluluu yoktur.

 

Kuzey, sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüünü ifa ve baz istatistiki deerlendirmeler için diledii biçimde kullanabilir; bunlar bir veritaban üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

Üyenin, üyelik kayt prosedürleri srasnda verdii bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline ekledii fotoraflar, sitelerin reklamnn yaplmas ve pazarlanmas amacyla kullanlabilir. Üye profiline fotoraf ekleyen üye, "Günün Üyesi" arasnda yer alabilir. "Günün Üyesi" ana sayfada ve sitelerin dier alanlarnda görüntülenebilir. "Günün Üyesi" arasnda yer almak istemeyen ve verdii fotoraflarnn reklam ve pazarlama alannda kullanlmasn istemeyen üyeler, bu taleplerini gurme@mersingurme.com adresine e-posta göndererek bildirdii takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoraflar reklam ve pazarlama alannda kullanlmaz.

 

Kuzey, sitelerin ileyiine, genel kurallarna, genel ahlak kurallarna aykr ve Kuzey tarafndan kabul edilmesi mümkün olmayan yorumlar, içerikleri istedii zaman ve ekilde eriimden kaldrabilir; Kuzey bu yorum ve içerii giren üyenin üyeliine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Teknik sorunlardan Sitenin yaynlarnda kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolay yaanan iletiim ve siteye ulamaya dair ilikin kesintilerde Üyenin yaayaca sorunlardan Kuzey sorumlu tutulamaz.

 

Sistemde yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çkan ve bir araç ile okunabilir veya dier biçimdeki veri tabanlar" ile koruma altnda olduu gibi eser niteliindeki içerik ayrca hukuki korumaya tabidir.

 

6) Ücretlendirme: Mersingurme.com sistemine bireysel kullanc olarak üye olmak tamamen ücretsizdir ve sistem devam ettii sürece ücretsiz kalacaktr. Mekan olarak üye olacak kurumlar ve kurumlar temsil eden kiiler için üyelik ücreti Kuzey tarafndan ilgili kiiye ayrca yazl olarak bildirilecektir.

 

7) Dier Hükümler:

a) Fikri Mülkiyet Haklar: Sitenin (tasarm, metin, imge, html kodu ve dier kodlar da dahil ve fakat bunlarla snrl olmamak kaydyla) tüm elemanlar (Kuzey’in fikri mülkiyet haklarna tabi çalmalar) Kuzey’e aittir ve/veya Kuzey tarafndan üçüncü bir kiiden alnan lisans hakk altnda kullanlmaktadr.

 

Üyeler, sitelerden salanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Kuzey’in fikri mülkiyet haklarna tabi çalmalarn yeniden satamaz, paylaamaz, datamaz, sergileyemez veya bakasnn Kuzey’in hizmetlerine erimesine veya kullanmasna izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kiilerin uradklar zararlardan dolay Kuzey’den talep edilen tazminat miktarn, mahkeme masraflar ve avukatlk ücreti de dahil olmak üzere karlamakla yükümlü olacaklardr.

 

Üyeler Kuzey’in fikri mülkiyet haklarna tabi çalmalarn çoaltamaz, datamaz ve/veya bunlardan türemi çalmalar yapamaz veya hazrlayamaz. Kuzey’in; siteden salanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Kuzey’in fikri mülkiyet haklarna tabi çalmalar, sitenin ticari görünümü veya site vastasyla sahip olduu her türlü maddi ve fikri mülkiyet haklar da dahil tüm malvarl, ayni ve ahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm haklar sakldr.

 

b) Sözleme Deiiklikleri: Kuzey, tamamen kendi takdirine bal ve tek tarafl olarak ibu sözlemeyi uygun görecei herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek deitirebilir. bu sözlemenin deien hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarn dourmaya devam edecektir. bu sözleme, üyelerin tek tarafl beyanlar ile deitirilemez.

 

c) Mucbir Sebepler: Hukuken mücbir sebep saylan tüm durumlarda, Kuzey, ibu sözleme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü deildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kuzey için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kuzey’den herhangi bir nam altnda tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doal afet, isyan, sava, grev, iletiim sorunlar, altyap ve internet arzalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koullar da dahil ve fakat bunlarla snrl olmamak kaydyla ilgili tarafn makul kontrolü haricinde ve Kuzey’in gerekli özeni göstermesine ramen önleyemedii kaçnlamayacak olaylar olarak yorumlanacaktr.

 

d) Uygulanacak Hukuk ve Yetki: bu sözlemenin uygulanmasnda, yorumlanmasnda ve bu sözleme dahilin de doan hukuki ilikilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktr. bu sözlemeden dolay doan veya doabilecek her türlü ihtilaf halinde Mersin Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir.

 

e) Sözlemenin Feshi: bu sözleme üyenin, üyelii iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar aras hüküm ve sonuçlarn dourmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolmas geçici veya kalc olarak üyeliinin durdurulmas hallerinde sona ermi saylacaktr. Kuzey, üyelerin ibu sözlemede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanma, üyelie ve hizmetlere ilikin benzeri kurallar ihlal etmeleri durumunda sözlemeyi tek tarafl olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Kuzey’in urad tüm zararlar tazmin etmekle yükümlü olacaktr.

 
Sitemizde Mersindeki Restoran Cafe Bar Lokanta Mekanlar Pizzaclar Tantuniciler Pastaneler Balk Restorantlar ve dier Restoranlar
Hakknda detayl bilgilere ulaabilir, Mekan etkinliklerini grebilir, mekanlar ve yemekler hakknda yorum yapabilirsiniz.
Beendiiniz Restoranlar Barlar Cafeleri Lokantalar Nargile Kafeleri ve Elence Mekanlarn arkadalarnza tavsiye edebilirsiniz.
Mersin Yemek Mekan ve Sosyal Yaam Rehberi

Mersin Gurme 2010 Her Hakk Sakldr.